White House: Embassy attack in Turkey “Act of Terror”

WASHINGTON (AP) – White House spokesman Jay Carney calls US Embassy attack in Turkey `an act of terror’